MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby działalności statutowej realizowanej przez MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informuję iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów.

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@mokzambrow.pl

3. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.

4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zawartych umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z jednorodnego rzeczowego wykazu akt lub innych przepisów.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, firmy zewnętrzne na podpisanych umów powierzenia, osoby upoważnione przez Administratora.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych jest dobrowolne, odmowa podania danych nie rodzi żadnych konsekwencji.

10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.