MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Ogólnopolski Konkurs Literacki
„O DIAMENTOWE PIÓRO"

I. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

II. TERMIN I MIEJSCE

15 maja 2024r., godzina 13.00

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

III. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest upowszechnianie i rozwijanie twórczości literackiej.

IV. UCZESTNICY KONKURSU I KATEGORIE

 • Konkurs adresowany jest do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych oraz do osób dorosłych.
 • W Konkursie mogą brać udział zarówno amatorzy jak i członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych.
 • Nadesłane utwory literackie ocenione zostaną w trzech kategoriach:
  • a) wiersz o tematyce dowolnej – kategoria młodzieży ze szkół ponadpodstawowych,
  • b) wiersz o tematyce dowolnej – kategoria osób dorosłych,
  • c) debiut literacki.

V. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 • Na konkurs należy przesłać 3 egzemplarze od 3 do 5 nigdzie dotąd niepublikowanych utworów literackich.
 • Utwory należy opatrzyć pseudonimem artystycznym oraz dopiskiem określającym kategorię, w której mają być one ocenione. Ten sam pseudonim i dopisek określający kategorię należy umieścić na dołączonej, zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, wiekiem oraz ewentualnymi danymi o przynależności do klubów i stowarzyszeń literackich.
 • Prace konkursowe (z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a także zgodą na wykorzystanie wizerunku- w załączeniu) należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie do dnia 6 maja 2024 roku (decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby MOK w Zambrowie) z dopiskiem: Konkurs Literacki "O DIAMENTOWE PIÓRO".
 • Utwory literackie nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • MOK w Zambrowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji utworów nadesłanych na konkurs (w internecie, prasie i innych mediach).
 • W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 5 uczestników) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
 • Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą dopuszczone do Konkursu.
 • O podziale nagród zdecyduje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

KARTA ZGŁOSZENIOWA I RODO

KARTA ZGŁOSZENIOWA, RODO - do pobrania