MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  3 kwietnia 2024 roku, godzina 10:00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

  • W konkursie może wziąć udział młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych, oraz osoby dorosłe.
  • W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.
  • Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania interpretacji repertuaru lub zrealizowania monodramy (których nie prezentowali w poprzednich bądź innych konkursach).
  • Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia (w załączeniu) w poniżej podanym terminie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
  • Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów: środowiskowych (szkolnych), miejskich, gminnych, rejonowych, wojewódzkich i finałowych.
  • Szkoła chcąca zgłosić swoich uczniów do wzięcia udziału w powiatowych eliminacjach 68. OKR zobowiązana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji konkursu.
  • Każda szkoła do eliminacji powiatowych ma prawo wytypować z poszczególnych turniejów określoną liczbę uczestników:
   • - z Turnieju Recytatorskiego (2 osoby),
   • - z Turnieju Poezji Śpiewanej (1 osobę),
   • - z Turnieju Teatrów Jednego Aktora (1 osobę),
   • - z Turnieju Wywiedzione Ze Słowa (1 osobę).
 • IV. TURNIEJE

  • Turniej Recytatorski
   • Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
    • - młodzieży szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych;
    • - dorosłych.
   • Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
   • Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
   • Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
  • Turniej Poezji Śpiewanej
   • Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
   • Repertuar obejmuje:
    • - 3 utwory śpiewane
    • - 1 utwór recytowany.
   • W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
    • - wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
    • - przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
    • - uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
   • Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
   • Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback - płyta Audio CD).
   • Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.
  • Turniej Teatrów Jednego Aktora
   • Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
   • Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
   • Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
   • Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.
  • Turniej Wywiedzione ze Słowa
   • Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu - występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Obowiązują następujące zasady:
   • Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
   • Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
   • Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
   • Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
 • V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  • Szczegółowe informacje dotyczące 69. OKR znajdują się na stronie internetowej: www.tkt.art.pl
  • Karty zgłoszeń( wraz z podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, a także wykorzystanie wizerunku) do powiatowych eliminacji 69. OKR należy dostarczyć do dnia 25 marca 2024 roku na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów. lub skany w/w dokumentów na e-mail: mok.zambrow@interia.pl ( oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu eliminacji rejonowych).
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny lub placówki delegującej.
 • OCENA I NAGRODY

  • Podczas eliminacji rejonowych komisja konkursowa dokona oceny występów wszystkich uczestników (zgodnie z podziałem na turnieje).
  • Do udziału w eliminacjach wojewódzkich, w SPODKACH PIK w Białymstoku, ul. Św. Rocha 14 komisja konkursowa wytypuje:
   • - z Turnieju Recytatorskiego (2 osoby),
   • - z Turnieju Poezji Śpiewanej (1 osobę),
   • - z Turnieju Teatrów Jednego Aktora (1 osobę),
   • - z Turnieju Wywiedzione ze słowa (1 osobę).
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  Turniej RECYTATORSKI i turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - do pobrania

  Turniej POEZJI ŚPIEWANEJ - do pobrania