MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

HISTORIA
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W ZAMBROWIE

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

Historia MOK od 1991 do 2007 roku.

W 1991 roku Miejsko-Gminnym Domu Kultury pełnił rolę centrum kulturalno-oświatowego. Sprawował nadzór nad placówkami kulturalno-oświatowymi miasta i gminny: 3 domu kultury, 15 klubów, 5 świetlic. Od 1.07.1991-31.08.1992 funkcję dyrektora pełniła Grażyna Elżbieta Kaczyńska a w okresie 19.05.1992-31.08.1992 – zastępowała ją Barbara Bagińska

Wskutek rozdziału administracji miejskiej od gminnej placówki te uzyskały samodzielność, a w związku z tym utworzono Miejski Ośrodek Kultury (01.11.1991) jednostkę organizacyjną pozostającą w strukturze Urzędu Miasta Zambrów. Ośrodek powstał na bazie Miejsko-Gminnego Domu Kultury i przejął całą infrastrukturę i zadania.

Celem nadrzędnym Ośrodka było przygotowanie środowiska do twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Założenia te realizowano poprzez:

 • rozpoznawanie i zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeby kulturalnych środowiska,
 • koordynowanie działalności kulturalnej i wychowawczej na terenie miasta Zambrów,
 • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.

Realizując statutowe zadania, Ośrodek borykał się z wieloma trudnościami. Ubożejące z roku na rok społeczeństwo, skromne fundusze przydzielane przez samorząd miasta na działalność kulturalną znacznie ją utrudniały. Niemożliwym okazała się realizacja wielu pomysłów i zamierzeń, mających na celu upowszechnianie sztuki z różnych dziedzin wiedzy.

W celu zintegrowania i wspierania działań instytucji kulturalno-oświatowych Zambrowa utworzono w 1991 roku Zambrowską Fundację Szkolną. Zajęła się ona wspieraniem inicjatyw kulturalno-oświatowych, między innymi zakupem wyposażenia pracowni plastycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w sztalugi i antyramy, zakup wyposażenia pracowni informatycznej w szkołach, dofinansowanie sekcji sportowych, finansowanie obiadów dzieci z rodzin ubogich.

Miejski Ośrodek Kultury stał się także animatorem organizującym koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Pragnął wyrobić umiejętność organizowania wolnego czasu, zmierzając do tego by nauczyć dzieci wyboru pożytecznych pasji o charakterze wychowawczym.

Koło plastyczne w Ośrodku Kultury prowadził dwa razy w tygodniu instruktor plastyki. Zajęcia obejmowały rysowanie, malowanie, papieroplastykę i modelowanie. Poprzez te środki wyrazu dzieci poznawały różne techniki, które uatrakcyjniały zajęcia, ale przede wszystkim kształciły umiejętności wyrażania zjawisk. Wprowadzając w świat sztuki, uczą jej przeżywania i rozumienia.

Zajęcia plastyczne prowadzone w ośrodku kultury nie ograniczają się do czysto teoretycznych bądź praktycznych lekcji z plastyki. Co dwa miesiące organizowanie są konkursy i przeglądy twórczości plastycznej dzieci, do których włączają się szkoły podstawowe miasta Zambrów. Zainteresowanie tymi zajęciami na tyle wzrosło, że postanowiono stworzyć pracownię plastyczną. W jej ramach miała funkcjonować sala rzeźby, grafiki oraz pracownia tkactwa ręcznego

Wychowanie muzyczne odgrywa istotną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka. Wielu pedagogów wskazuje na muzykę jako środek wdrażający do aktywności artystycznej, do świadomego korzystania z dorobku polskiej i świadomości kultury muzycznej.

W I półroczu 1992 r. Miejski Ośrodek Kultury realizował głównie działalność środowiskową. Odbiorcami byli przeważnie dzieci i młodzież oraz emeryci. Systematycznie przez okres I półrocza prowadzone były zajęcia w kołach, zespołach, zespołach zainteresowań oto one:

 • Dziecięce koło plastyczne-grupa młodsza i starsza,
 • Koło baletowe,
 • Koło filatelistyczne- grupa młodzieżowa i dorosłych,
 • Koło nauki gry na gitarze,
 • Koło brydżowe,
 • Chór dorosłych,
 • Zespół instrumentalno-wokalny,
 • Grupa taneczna Break-dance.

Wynajmowane były salę na narady, zebrania, spotkania, wesela, chrzciny, wystawy, sprzedaż odzieży, kwiatów, kiermasze książkowe. Od stycznia czynna była kawiarnia. Do kwietnia prowadzona przez pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury, a maju i czerwcu została wynajęta do prowadzenia przez osobę spoza placówki. W okresie ferii zimowych wyświetlane były filmy w technice video dla dzieci i młodzieży. Ze względu na małą powierzchnię w sali widowiskowej nie można było organizować koncertów w wykonaniu zespołów zawodowych i amatorskich. Koszty koncertów były za duże na możliwości finansowe placówki. Realna była tego typu działalność, gdy kino było kierowanie przez MOK. Była to korzyść obopólna. Z półrocznej obserwacji wynikało, że zmalała liczba bywalców Miejskiego Ośrodka Kultury. Jedną z przyczyn był fakt, że każda z proponowanych przez placówkę form była płatna, a społeczeństwo zambrowskie miało coraz większe kłopoty finansowe. Ponadto w 1993 roku wynajmowano sale na pokazy i sprzedaże odzieży zdrowotnej, spotkania o charakterze religijnym, wesela, komunie, urodziny. Podejmowano próby zorganizowania teatralnej grupy dziecięcej i koła karate. MOK wydawał miesięcznik „Wiadomości Zambrowskie” i zajmował się jego kolportażem. Zostało wydanych- dwa numery.1 Do powstania tego pisma szczególnie przyczynił się kolejny dyrektor MOK-u Kazimierz Trzaska (1.12.1992-30.06.1993).

W latach 1.03.1994-8.09.1997 obowiązki dyrektora pełniła Jolanta Kamińska.1 Głównym cele pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w 1994 roku było upowszechnianie literatury i sztuki w zakresie muzyki, tańca, teatru i recytacji, organizowanie form aktywnego wypoczynku, rozrywki, form oświatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednym z najważniejszych zadań zrealizowanych w 1994 roku było propagowanie sztuki miejscowych artystów amatorskich. Działalność oparta była o formy stałe oraz imprezy kulturalne adresowane do różnych grup społecznych w zależności od wieku i zainteresowań. Z uwagi na brak funduszy Miejskiego Ośrodka Kultury nie prowadziły działalności estradowej z udziałem artystów profesjonalnych, jednak imprezy organizowane w oparciu o ruch amatorski charakteryzował się również wysokim poziomem artystycznym. W 1994 roku szczególnym nacisk położono na organizację letniego wypoczynku ze względu na dużą ilość dzieci pozostających w czasie wakacji w mieście. Pod hasłem „Wakacje w Miejskim Ośrodku Kultury” przeprowadzono 18 imprez w blokach: zajęcia plastyczne, zajęcia z książką, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne, zajęcia sportowe. Członkowie Młodzieżowego Teatru Amatorskiego „AGAWA” wzięli udział w warsztatach teatralnych „Barlineckie Lato Teatralne”. Miejski Ośrodek Kultury był również miejscem spotkań mieszkańców miasta w władzami miejskimi. Ponadto organizowano tu imprezy rodzinne typu: przyjęcia weselne, komunijne, urodzinowe, itp. Stałe formy pracy funkcjonujące na przestrzeń 1994 roku:

 • Klub bezrobotnych,
 • Chór nauczycieli emerytów,
 • Aerobik dla pań,
 • Młodzieżowy Teatr Amatorski „AGAWA”,
 • Kółko tańca RAP,
 • Kółko tańca towarzyskiego „Eschericha Coli”,
 • Kółko brydżowe dla zaawansowanych,
 • Klub interesujących filmu,
 • Próby zespołów rokowych ZKR „BAZAZ”,
 • Zajęcia kickboxing,
 • Kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych,
 • Klub plastyka amatora,
 • Biuro ogłoszeń „Gazety współczesnej”,
 • Dyskoteki dla dorosłych.

W 30 maja 1997 roku burmistrz Zambrowa Lech Feszler w budynku Miejskiego Ośrodek Kultury dokonał uroczystego otwarcia Miejskiej Pracowni Plastycznej.1 Dyrektorem MOK-u od 1.12.1997 do 31. 08.2000 roku była Ewa Feszler

31.08.1999 roku nastąpiło otwarcie nowej siedziby MOK w Zambrowie. MOK został przeniesiony z ul Alei Wojska Polskiego 37C na ul Grunwaldzką 1. Podczas uroczystości zostały wręczone „Medale Przyjaciół Kultury” oraz odbył się spektakl Teatru Form Różnych.1 Siedziba MOK to samodzielny wielofunkcyjny budynek (parterowy z podpiwniczeniem). Parter ma 730 m2, a podpiwniczenie 35 m2. Budynek przystosowany jest dla ludzi niepełnosprawnych, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Na parterze znajduje się: pokój dyrektora, pokój księgowej, 2 pokoje instruktorów, sala językowa, kuchnia, garderoba, magazyn na sprzęt muzyczny, pracownia plastyczna, Marta Konopka - dyrektor MOK Sala widowiskowa dla 100 osób, biblioteka, czytelnia, szatnia, toaleta dla nie pełnosprawnych, 4 toalety. W podpiwniczeniu znajduje się sześć pomieszczeń: sala dla zespołów muzycznych, pomieszczenie sanitarne-węzeł cieplny, cztery magazyny.

Po przekształceniu MOK-u z zakładu budżetowego w instytucje kultury od dnia 1.08.2000 do chwili obecnej stanowisko dyrektora pełni Marta Konopka.

W 2000 roku Miejski Ośrodek Kultury we współpracy z burmistrzem miasta Zambrów Kazimierzem Dąbrowskim zorganizował po raz pierwszy uroczystość rozdania „Zambrowskich Żubrów”. Jest to nagroda burmistrza przyznawana w siedmiu kategoriach za: sponsora roku, twórczość artystyczna i upowszechnianie kultury, upowszechnianie kultury fizycznej, działalność społeczną i charytatywną, najlepszy uczeń, najlepszy sportowiec, najlepsza inwestycja.

W marcu 2000 r. przy MOK powstała Regionalna Izba Historyczna w Zambrowie, której organizatorem był Jarosław Strenkowski. RIH znajdował się budynku MOK. W ciągu 6 lat Regionalna Izba Historyczna trzy krotnie zmieniała swoją siedzibę. Obecnie zajmuje około 100 m2 w najmowanym budynku przy Alei Wojska Polskiego. Na powierzchnię tą składa się trzy sale i część piwnicy.

W latach 2000-2007 nastąpił bardzo intensywny rozwój działalności MOK. Powstały liczne zespoły i kluby:

 • Klub kolekcjonera (2000 r.),
 • Klub diabetyków (2000 r.),
 • Zespół Folklorystyczny Teatru Form Różnych (2001 r.),
 • Klub Miłośników Sztuk Plastycznych (2001 r.),
 • Młodzieżowa Agencja Informatyczna (2002 r.),
 • Zespół Instrumentalny „Camerata” (2003 r.),
 • Młodzieżowy chór „Tęcza” (2004 r.),
 • Salonik Literacki (2004 r.),
 • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca (2006 r.),
 • Grupa taneczna Marżonetki (2006 r.),
 • Dziecięcy chór Picolo (2006r.).

W roku 2000 Rada Miasta Zambrów 30 maja podjęła uchwałę Nr 119/XVIII/2000 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.1 Na jego miejsce została utworzona z dniem 1 lipca 2000 instytucja kultury pod nazwą „Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, który przejął mienie oraz obowiązki funkcjonującego dotychczas MOK. Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych nakazują, aby zakład budżetowy wypracowywał dochód równy połowie kosztów utrzymania. Natomiast instytucja kultury może być nadal utrzymywana w całości przez samorząd. W tym czasie powierzono obowiązki związane z tworzeniem instytucji MOK w Zambrowie Barbarze Bagińskiej.

„Uchwałą Nr 119/XVIII/2000 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zambrowie. Na podstawie art.11 i art13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110 poz. 721, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12 poz.. 136). Rada Miejska w Zambrowie uchwala:

 • Tworzy się z dniem 1 lipca 2000 roku instytucje kultury pod nazwą „Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.
 • Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania oraz ochrony kultury.
 • Miejski Ośrodek Kultury działa w oparciu o Statut.
 • Miejski Ośrodek Kultury nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania go do rejestru instytucji kulturalnych prowadzonych przez Miasto Zambrów.
 • W celu prowadzenia działalności MOK otrzymuje: mienie ruchome po zlikwidowanym zakładzie budżetowym „Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie”, własność nieruchomości będących we władaniu dotychczasowego zakładu budżetowego -„Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie”

Miejski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest gmina miejska Zambrów i posiada osobowość prawną, a jego siedziba mieści się w Zambrowie. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność przede wszystkim na terenie miasta Zambrów, a także może prowadzić działalność kulturalna i artystyczną mieszkańców miasta lub osób wywodzących się z Zambrowa. Celem jest podtrzymywanie i tworzenie poczucia wspólnoty kulturalnej mieszkańców miasta z regionem. Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny. W skład Miejskiego Ośrodka Kultury wchodzi Miejska Biblioteka Publiczna i Regionalna Izba Historyczna. (Aneks nr1. Schemat struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie). Miejski Ośrodek Kultury otrzymuje od Miasta Zambrów nieruchomości oraz mienie ruchome niezbędne dla prowadzenia działalności, może też samodzielnie zdobywać oraz ze środków pozostających w jego dyspozycji samodzielnie nabywać mienie niezbędne do realizacji jego zadań.

 • Organizowanie działalności MOK-u,
 • Zatwierdzenie w ramach gospodarki finansowej planu działalności,
 • Zatrudnienie pracowników,
 • Dokonywanie czynności prawnych w imieniu Miejski Ośrodek Kultury,
 • Reprezentowanie Miejskiego Ośrodka Kultury na zewnątrz,
 • Nadawanie i dokonywanie zmian w regulaminie wewnętrznym po zaciągnięciu opinii działających w Miejskim Ośrodku Kultury związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.
 • Określanie w drodze regulaminu zasad wynagrodzenia, przyznawania pracownikom nagród indywidualnych z funduszu załogi oraz premii z funduszu premiowania,

Placówką kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje zarząd Miasta Zambrów. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

Miejski Ośrodek Kultury otrzymuje od miasta Zambrów roczną dotację celową na prowadzenie działalności statutowej. Placówka może pozyskiwać środki finansowe także w drodze darowizn i zapisów oraz dotacji udzielonych przez inne niż Miasto Zambrów podmioty.

W powyższym okresie (1991-2007) Miejski Ośrodek Kultury nadzorowany i finansowany jest przez Urząd Miasta w Zambrowie. Wskutek rozdziału administracji miejskiej od gminnej placówki te uzyskały samodzielność, a funkcje dyrektora obejmował osoba wyłoniona z konkursu.

Autor: Kamil Jasiński